INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 1. Informatii generale

Noi, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA cu sediul in localitatea Slatina, Str. Sf. Constantin Brancoveanu, Nr. 3, cod fiscal 25755633, reprezentata legal in relatiile cu tertii de dl. Ilie Catalin, in calitate de Director, („CSM Slatina“), reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale Responsabilului Instituției cu protecţia datelor sunt  e-mail: dpo@csmslatina.ro, telefon: 0349738657

 1. Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

CSM Slatina prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • in scopul angajării personalului propriu;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Clubului;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Clubului;
 • in urmatorul scop, vizand domeniul de activitate al CSM Slatina , în masura în care aţi fost de acord:
 • Furnizarea de informatii cu privire la organizarea unor activități prilejuite de diverse evenimente ale Clubului.

În CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, adresa, e-mailul, adeverințe medicale, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax.
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și acces pe sistemele informatice ale Instituției;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese.
 • Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare.

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca, date cu caracter personal sensibile ce dezvăluie datele referitoare la sănătate.

Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • Legea  republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul activității noastre; sau
 • În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public
 1. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de destinatari:

 • Autoritățile Locale pe domeniul de activitate;
 • Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • Furnizorii Clubului. 
 1. Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Instituție pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Instituției. 

 1. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Instituție a datelor personale, va rugam sa contactati Responsabilul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • Prin email – la adresa dpo@csmslatina.ro sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul CSM Slatina (la adresa mentionata la pct. 1); sau
 • Telefonic – la numarul: 0349738657

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei informari privind protectia datelor dumneavoastra – puteti gasiti pe pagina de web a CSM Slatina  – sectiunea Protectia Datelor:

http://www.csmslatina.ro/

Sari la conținut